full

Preventieve onderzoeken

Via onderstaand artikel vind u welke screenings-onderzoeken en preventieve handelingen zinvol en aangewezen zijn. De Belgische richtlijn volgt een ABCDE-structuur waarbij elke letter voor volgende woorden staat:

A: Age B: Bloodpressure (bloeddruk) C: Cigarettes (sigaretten)

Screening vanaf een bepaalde leeftijd:

- Vanaf 50 jaar om de 2 jaar een stoelgangonderzoek om darmpoliepen op te sporen die een voorstadium kunnen zijn van darmkanker tenzij F.

- vanaf 50 jaar om de 2 jaar mammografie tenzij F.

- vanaf 65 jaar om de 3 jaar bepaling van het bloedsuiker tenzij D.

Moet u vanaf 40 jaar om het jaar eens laten meten. Indien die verhoogd is of u er voor behandeld wordt dan is het best om ook uw cholesterol te laten nakijken. Als u rookt, is stoppen met roken de allerbelangrijkste preventieve maatregel van en voor uw leven! Aansluitend: drinkt u als man meer dan 21 of als vrouw meer dan 14 glazen alcohol per week dan loopt u een gezondheidsrisico en moet u verminderen.

D: Diabetes (suikerziekte)

E: Events (Trombose)

F: Familial (voorgeschiedenis)

laat uw bloedsuiker reeds vanaf 45 jaar om de 3 jaar controleren indien:

- diabetes voorkomt bij een eerstegraadsfamilielid.

- uw BMI groter is dan 25 (BMI = gewicht in kg gedeeld door lengte x lengte in meter).

- u als vrouw een kind hebt gebaard van meer dan 4,5 kg.

- u zwangerschapsdiabetes hebt gehad.

 

Hebt u ooit een trombose gehad, meer bepaald een beroerte, infarct, vaatvernauwing of flebitis? Zo ja dan verhoogt uw risico op een nieuwe hart- of vaatziekte (HVZ) heel sterk. Meld het aan uw arts.

Slaat op aandoeningen bij de eerstegraadsverwanten (ouders, broers, zussen). Had één van hen:

- een hart- of vaatziekte (HVZ) onder de leeftijd van 60 jaar? Zo ja dan is het best om uw cholesterol te laten nakijken.

- darmpoliepen of darmkanker? Zo ja dan krijgt u best coloscopie (inwendig darmonderzoek) om de 5 jaar.

- borstkanker? Zo ja dan krijgt u best een mammografie op jongere leeftijd.

- diabetes? Dan laat u best vanaf 45j uw bloedsuiker bepalen (om de drie jaar).

G: Gynaecologisch

H: Inentingen

wij raden een uitstrijkje van de baarmoederhals aan om de 3 jaar; dit kan ook bij uw huisarts. Een mammografie zie A en F.

Inentingen voor volwassenen (voor baby’s en kinderen loopt dit via Kind & Gezin en via het centrum leerlingenbegeleiding - CLB):

- tetanus: om de 10 jaar (vanaf 24 jaar want via het CLB meestal op 14 à 15 jaar). Difterie zit daar steeds bij.

- kinkhoest: wordt aangeraden tussen week 24 en 32 van de zwangerschap (zit in één vaccin met tetanos en difterie en heet Boostrix) waardoor jonge ouders en verse grootouders beschermd zijn en geen kinkhoest kunnen doorgeven aan de pasgeboren baby. Dit vaccin is ook aangewezen voor kinderverzorgsters.

- griep: elk jaar bij risicopersonen, namelijk zwangeren na de derde maand, ouderen en chronische zieken.

      • - hepatitis A en B: zeer zinvol vóór een reis maar ook in het binnenland. Vele min dertigjarigen zijn anno 2013 reeds gevaccineerd tegen hepatitis B. Bespreek dit met uw huisarts.
      • - vaccinaties voor reizigers buiten Europa, contacteer ons tijdig; info ook via itg.be

Vaccinaties zijn een belangrijk middel in de strijd tegen gevaarlijke infectieziekten. Dankzij uitgebreide vaccinatie komen infecties zoals pokken, kinderverlamming, difterie, mazelen en rodehond bijna niet of helemaal niet meer voor in België. Wij houden uw vaccinatieschema bij in uw dossier; breng alle gegevens van vroegere vaccinatie mee als u op consultatie komt.